Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. marts 2024

1. Anvendelse 

Nedenstående betingelser gælder for salg og levering af produkter, materialer og serviceydelser, for så vidt andet ikke er skriftligt aftalt eller følger af præceptiv lovgivning. Kortermann-IT ApS., er herefter benævnt som sælger.

2. Tilbud 

Tilbud, der ikke angiver anden acceptfrist, er gældende 14 dage fra tilbudsdato. Ændringer af eksterne forhold, herunder indførelse eller forhøjelse af skatter og afgifter, leverandørsvigt, force majeure eller lignende, indgået i sælgers beregningsgrundlag, som indtræder efter sælgers afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, som forhøjer de beregnede priser, debiteres køber som tillæg til den afgivne pris.

3. Ordrer

Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller et skriftligt tilbud fra sælger, er bindende. Såfremt køber ikke gør indsigelse mod indholdet af ordrebekræftelsen, inden 3 hverdage fra ordrebekræftelsesdatoen, er den indgåede aftale bindende.

4. Levering og leveringstid

Levering af såvel hardware som software sker ab sælgers lager medmindre andet er aftalt. Forsendelse sker på den måde sælger finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, forsinkelse fra underleverandører m.m. eller force majeure. Sælger er berettiget til dellevering og delfakturering.

5. Ansvarsbegrænsning

Sælger er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog under hensyntagen til de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte begrænsninger. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Under alle omstændigheder kan sælgers ansvar aldrig overstige værdien af den enkelte leverance.

6. Rådgiveransvar

Ved rådgivning i forbindelse med levering af hardware og software er sælger ansvarlig for dokumenterede fejl og mangler ved rådgivningen. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab.

7. Produktansvar, følgeskader m.m.

Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det leverede, mens køber har produktet i sin besiddelse. Pålægges sælger erstatningsansvar overfor 3. mand, skal køber holde sælger skadesløs. Under alle omstændigheder ophører sælgers hæftelse vedrørende skader 12 måneder efter levering. Produktansvar, følgeskader m.m. begrænses i overensstemmelse med det i punkt 5 anførte.

8. Mangler

Såfremt køber, indenfor 12 måneder fra leveringen, dokumenterer at der er mangler ved det leverede hardware eller software, påtager sælger, sig efter eget valg, enten at udbedre det leverede til forskriftsmæssig stand, eller at ombytte den eller de mangelfulde dele af leverancen. Risiko for enhver forsendelse samt transportomkostninger og arbejdsløn vedrørende mangeludbedring, bæres af køber.

Køber kan ikke gøre andre retskrav gældende end de ovenfor nævnte. Køber kan ikke hæve købet eller kræve erstatning, med mindre der foreligger væsentlige mangler eller det bevises, at manglen skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed fra sælgers side.

Sælgers forpligtelser, i medfør af ovenstående, omfatter ikke mangler opstået som følge af slid ved sædvanligt brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening og ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse. Dette gælder også reparationer eller justeringer udført af andre end sælger.

Ansvar vedrørende mangler begrænses i overensstemmelse med det i punkt 5 anførte.

9. Garanti

Der ydes garanti på hardware efter producentens gældende garantiordninger, dog minimum 12 måneder. Garanti omfatter ikke om/re-installation af hardware eller software.

10. Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor sælger straks efter køber har konstateret manglen. Ved synlige fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 8 dage efter levering. Ved skjulte fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 12 måneder efter levering.

I tilfælde af reklamation er køber uberettiget til at disponere over det leverede eller returnere det til sælger uden forudgående skriftlig tilladelse fra sælger.

Har køber reklameret uberettiget, har sælger ret til godtgørelse i overensstemmelse med sælgers til enhver tid gældende priser for det arbejde, og de omkostninger, der har været forbundet med reklamationen.

11. Dokumentation

Enhver form for dokumentation, herunder tilbudsmateriale, må ikke kopieres, forevises eller videregives til 3. mand, af køber, uden sælgers skriftlige samtykke.

12. Rettigheder

Licens er udelukkende en brugsret, og der må under ingen omstændigheder ske videresalg eller kopiering.

13. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig den fulde ejendomsret til enhver leverance indtil betaling er sket. I konsekvens af dette, påhviler det køber at forsikre det leverede til den fakturerede pris, indtil den aftalte købesum er erlagt.

Køber er ikke berettiget til at videresælge varerne eller i øvrigt råde over disse på en måde, som bestrider mod sælgers ejendomsforhold.

14. Priser og åbningstider

Konsulentassistance: kr. 1095,- pr. time. Der betales pr. påbegyndte halve time. Telefonsupport faktureres pr. påbegyndte 15 minutter. Uden for normal åbningstid debiteres et tillæg på 100 % af de til enhver tid, gældende priser og minimum 2 timer.

Kørsel bliver faktureret med timetakst for kørsel til og fra kunden fra nærmeste KIT-kontor. Opholds- og transportomkostninger (broafgift og færge-/flybilletter etc.) faktureres i henhold til afholdte udgifter.

Åbningstider mandag til fredag: 08.00 – 16.00. Lørdag, søndag og helligdage samt grundlovs-, juleaftens-, og nytårsaftensdag er der lukket.

15. Betaling

Alle leverancer sker netto kontant. Såfremt der ifølge aftale ydes kredit, forbeholder sælger sig ret til at beregne renter fra levering til betaling. Hvis tilgodehavende ikke betales rettidig, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde andre leverancer indtil køber har berigtiget alle restancer.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde nogen del af købesummen. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyr efter renteloven.

16. Tvist

Enhver tvist, der følger af nærværende aftale og dennes fortolkning, afgøres ved Svendborg ret.

Skal vi tage en snak?

Vi dækker over et bredt område af kompetencer og de områder vi ikke dækker, har vi samarbejdspartnere, der hjælper med, så du kun behøver at ringe til ét sted.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi løfte jeres IT. 

Generel henvendelse: info@kortermann-it.dk
Teknisk support: support@kortermann-it.dk
Kontakt formular
Hvad vil du gerne kontaktes vedrørende?
×

Skal vi tage en snak?

Vi dækker over et bredt område af kompetencer og de områder vi ikke dækker, har vi samarbejdspartnere, der hjælper med, så du kun behøver at ringe til ét sted.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi løfte jeres IT. 

Generel henvendelse: info@kortermann-it.dk
Teknisk support: support@kortermann-it.dk
Kontakt formular
Hvad vil du gerne kontaktes vedrørende?